Deze Synerplay licentie voor eindgebruikers is een juridische overeenkomst tussen een persoon of entiteit en Synerplay voor het Synerplay product zoals omschreven. Dit betreft de streaming website en geassocieerde media, online media, elektronische media, documentatie of data (collectief genoemd “MUZIEKPLATFORM”). Door het MUZIEKPLATFORM te gebruiken in wat voor vorm dan ook, ga je akkoord met het gebonden zijn aan de inhoud van deze licentie overeenkomst voor eindgebruikers. Als je niet akkoord gaat met de inhoud van deze licentie overeenkomst voor eindgebruikers is het niet toegestaan het MUZIEKPLATFORM te gebruiken.

 

MUZIEKPLATFORM LICENTIE

Copyright wetten en internationale copyright overeenkomsten alsmede andere wetten en regels voor intellectueel eigendom beschermen het MUZIEKPLATFORM. Het MUZIEKPLATFORM word gelicenseerd voor gebruik en niet verkocht. Het MUZIEKPLATFORM is eigendom van Synerplay. Het copyright voor het MUZIEKPLATFORM is eigendom van Synerplay. Een licentie op het MUZIEKPLATFORM is geen overdracht van eigendom en is geen verkoop van enige rechten over het MUZIEKPLATFORM.

 

INTRODUCTIE

Deze licentie overeenkomst voor eindgebruikers beschrijft je rechten met betrekking tot het MUZIEKPLATFORM en zijn componenten. Je bent aan de volgende bepalingen gebonden indien je gebruik maakt van het MUZIEKPLATFORM.

 

 1. TOEKENNING VAN DE LICENTIE
  Deze licentie overeenkomst voor eindgebruikers kent je de volgende rechten toe: Het is toegestaan 1 kopie te gebruiken van het MUZIEKPLATFORM op een enkele computer. “Gebruiken” betekend opslaan, laden, installeren, uitvoeren of tonen van het MUZIEKPLATFORM. Je mag het MUZIEKPLATFORM alleen gebruiken voor de reproductie van je media abonnement van Synerplay. Indien je abonnement bij Synerplay is beëindigd, vervalt de licentie op dit MUZIEKPLATFORM zonder enige restitutie.

 2. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN
  2.1. Verificatie van de licentie. Synerplay reserveert het recht om verificatie te verlangen of je voldoet aan de licentie voorwaarden van deze licentie overeenkomst voor eindgebruikers.
  2.2. Toekenning van de licentie. De toekenning van de licentie is afhankelijk van de betalingen voor media abonnement van Synerplay. Indien je geen abonnementsgelden meer betaald wordt je licentie geblokkeerd of beëindigd.
  2.3. Vertrouwelijke Informatie. Vertrouwelijke informatie bevat -zonder beperkingen- handels geheimen, technische informatie, product ontwerp informatie, database informatie, source- en object code, copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten verbonden met het MUZIEKPLATFORM.
  2.4. Beperkingen voor Reverse Engineering, Decompilatie en Ontmanteling. Je mag het MUZIEKPLATFORM niet reverse Engineeren, Decompileren of ontmantelen.

 3. ALLE RECHTEN DIE NIET EXPLICIET ZIJN TOEGEWEZEN DOOR DEZE LICENTIE OVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ZIJN DOOR SYNERPLAY GERESERVEERD.

 4. BEËINDIGING
  Synerplay kan je licentie beëindigen indien je niet voldoet aan deze licentie overeenkomst voor eindgebruikers. In elk geval van beëindiging van deze licentie overeenkomst voor eindgebruikers dien je alle kopieën, installaties en product onderdelen te vernietigen. Het staat huurder vrij een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, met in achtneming van één maand opzegtermijn.

 5. COPYRIGHT
  Copyright wetten en internationale verdragen beschermen het MUZIEKPLATFORM. Daarom moet je het MUZIEKPLATFORM behandelen als ieder ander materiaal waar copyright op rust. Je mag gedrukte of online beschikbare media die bij het MUZIEKPLATFORM horen niet kopieëren.

 6. EXPORT RESTRICTIES
  Je mag dit product alleen in het land gebruiken waar Synerplay het beschikbaar stelt.

 7. BEPERKTE GARANTIE
  Geen garanties. Tot het maximum onder de toepasbare wet toegestane omvang geeft Synerplay geen garanties, danwel expliciet of impliciet, inclusief maar niet gelimiteerd tot garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke toepassing, eigendom en het inbreuk maken op enig recht, met betrekking tot het MUZIEKPLATFORM, en het wel dan niet beschikbaar stellen van ondersteuningsmiddelen.

 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  Tot het maximum onder de toepasbare wet toegestane omvang zal Synerplay niet aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade door het verlies van zakelijke winsten, onderbreking van zakelijke activiteiten, verlies van zakelijke informatie, of ieder ander geldelijk verlies) voortkomend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het MUZIEKPLATFORM of het niet kunnen gebruiken van ondersteuning, zelfs als Synerplay in kennis is gesteld van de mogelijkheid dat schade kan of zou kunnen optreden.

 9. GEBRUIK VAN HET MUZIEKPLATFORM
  Deze muziek licentie is een juridische overeenkomst onder welke je de muziek die aan je beschikbaar wordt gesteld op het Synerplay MUZIEKPLATFORM mag gebruiken onder de volgende condities:
  8.1. Synerplay verleent je een niet overdraagbaar en niet exclusief recht op het gebruik van de muzikale werken. Dit recht betreft het afspelen van de beschikbaar gestelde muzikale werken als achtergrondmuziek in een zakelijke pand van gebruiker.
  8.2. Alle rechten betreffende de muzikale werken zijn gereserveerd door Synerplay en/of haar licentiegevers en zijn beschermd door copyright wetgeving. Met geen enkel onderdeel van deze overeenkomst wordt de gedeeltelijke of gehele overdracht van deze rechten aan gebruiker bedoeld.
  8.3. Het is gebruiker niet toegestaan de muzikale werken te kopiëren of anderszins data uit de beschikbaar gestelde muzikale werken te gebruiken.
  8.4. Gebruiker dient in bezit te zijn van een werkende internet verbinding. De kosten van deze verbinding zijn voor gebruiker.
  8.5. Het is gebruiker verboden om de muzikale werken op een manier te gebruiken waarbij dit gebruik kan leiden tot enige vorm van -al dan niet commerciële- exploitatie van de muzikale werken door gebruiker of enige derde partij. Het is gebruiker niet toegestaan om de muzikale werken op welke manier dan ook beschikbaar te stellen aan derden.
  8.6. Synerplay behoud zich het recht voor om de prijs en voorwaarden voor het MUZIEKPLATFORM aan te passen.
  8.7. In het geval dat gebruiker geen gebruik kan maken van het MUZIEKPLATFORM en of bepaalde functies van het MUZIEKPLATFORM komt dit voor zijn risico en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichtingen.
  8.8. Naast de reproductierechten zijn eveneens openbare uitvoeringsrechten verschuldigd. Deze rechten blijven ten laste van gebruiker. Contacteer de toepasselijke copyright organisatie in je land voor een licentie voor openbare uitvoeringsrechten.

 10. TOEPASSELIJK RECHT
  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Arnhem, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
Bekijk alle berichten